2014. február 11., kedd

Amit a Szent Koronáról tudni kell...


Őfelsége a magyar
ANGYALI APOSTOLI SZENT KORONA

A magyar Szent Korona a Földön az egyetlen "Angyalok hozta" Korona, melyet égi küldetéssel Szentnek tekintünk.
A magyar hagyomány szerint a Szent Korona Jézus lelkét (lelkének egy darabját) hordozza, ezért örök és elpusztíthatatlan.
Élő minőség, misztikum és misztérium

1977. december 16-án született meg az amerikai és a magyar kormány közös nyilatkozata a visszaszolgáltatásról. Ennek értelmében a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket nem a fennálló rendszernek, hanem a magyar népnek adta vissza az "amerikai népet" képviselő Cyrus Vance külügyminiszter.
Forrás: MTI
 
Időjárással jelez
1978. január 6-án ismét megjelent a Szent Korona élő minősége. Az időjárási körülmények szokatlanságával hívta fel magára a figyelmet. A történelmi múltból több esetben ismert módon, újból megnyilvánult.
A leszállásra váró gép "viharba került" és hosszú időn keresztül nem tudott landolni. A megjelent politikusok közül volt, aki elmondta, hogy soha addigi életükben olyan dermesztő, fogvacogtató, orkán erejű viharban, fagyhalálhoz közeli hidegben nem volt még részük, mint Ferihegyen, várakozás közben.
A Szent Korona, az időjárás körülményeit befolyásolva, kifejezte isteni minőségét és tanújelét adta jelenlétének.
 Pontos jelzés volt ez azok számára, akik félig megfagyva, az országot már akkor is idegen kézre adva, kénytelenek voltak a leszállást ünnepi keretek közt kivárni.
A Szent Korona tiszteletet parancsolt azoknak, akik tevékenységükkel gátolták a magyarság és az emberiség felemelkedését. A jeges, fagyos széllel, szembesítette őket lelkük dermesztő hidegségével.
Hatalmával fagyos jövőképet vetített számukra és azon utódaik számára, akik az idei, 35. évfordulóra a Szent Koronát kiállító Országházba, a magyarok számára is fizetőssé tették a belépést azzal a céllal, hogy a nemzetet a szűkös anyagiak miatt elszakítsák attól a száltól, mely a Teremtőhöz a legközvetlenebb elérést biztosítja.
Amerika kikötése alapján a Szent Korona a magyar népé és nem a fenn álló rendszeré, így annak megtekintéséért pénzt sem lehetne szedni.
Ez a tény nem csak Amerika miatt, hanem őrök idők óta így van!
Nincs még egy olyan Korona a világon:
- Mely emberemlékezet óta páratlanul egyedülállóan, a legnagyobb tiszteletben részesül.
- Melynek védelméért évszázadokon keresztül sokan áldozták önzetlenül életüket.
- Melynek díszőrség és katonai tiszteletadás jár.
- Melyről legendák szólnak.
- Melyről annyi szó esne, mint a magyar Szent Koronáról.
- Melyet az idők során számtalanszor raboltak és próbáltak meg elrabolni.
- Mely szakrális, beavató Korona és kizárólag koronázáskor használható.
- Melyre hivatalosan ma is kötelező jelleggel teszik le hivatalba lépésük előtt a képviselők az esküt.
- Ahol a király iránti hűséget megelőzte a Szent Korona iránti hűség.
- A Kárpát-medencében egyedülálló, hogy a földi és az égi korona esetében egyazon koronáról beszélhetünk.
- Szűz Mária, a világ királynéjának koronával való ábrázolása pápai szinten hivatalosan elismerve, kizárólag csak a magyar Szent Koronával történhet.
- Mely méretarányosan tartalmazza a kozmosz arányait, bonyolult, összefüggő rendszert alkot.
 
Révay Péter koronaőr:
"..sajátos tisztelettel övezik, szentségként imádják, és nem tudom, erősebben vonzza-e a mágnes a vasat, mint ahogy a Korona titokzatos erejével, magnetikus tulajdonságával kiváltja, vonzza a szeretetet és engedelmességet. Ezért van az, hogy bárhova kerül is, magával ragadja harcias pannonjait, akik úgy vélekednek, hogy minden költséget semmibe véve, a veszedelmeket és viszontagságokat megvetve követniük kell, és bármiféle méltatlanságtól meg kell menteniük."
"...nemzetünk, más országoktól eltérően, miért volt oly nagyon aggályos és buzgó Koronája őrzésében, miért költött oly nagy összegeket mind védelmére, mind visszaszerzésére, miért nem átallt annyi háborút vívni, gyászos vereségeket, véres csapásokat osztogatni és elszenvedni.."
"..akár hazaiak, akár idegenek,.... páratlan tisztelet iránta.."
Szentségét tekintve mindenek és mindenki fölött áll.
Minden birtok gyökere a Szent Koronából eredt és ide is tért vissza. Egyesíti magában a hatalom egészét. Isteni minősége által a Föld közvetlenül az éghez, a földön túlihoz, a teremtői minőséghez kapcsolódik.
Koronázáskor itt Ég és Föld összeért. Ez jelenti az ország égi vezetettségét és azt, hogy a magyarság jelen és távoli sorsa nem emberi behatás következménye. Fentiek szerint földünk Szent, mert a Szent Koronával való összeköttetés isteni minőséggel bír.

Dr. Varga Tibor: "Közvetlenül a Teremtővel, a léten túlival kerül kapcsolatba, így az Úr jelenik meg itt, a földön. Örök idejű, összeköti az élőket a már holtakkal és a majdan születendő nemzedékekkel. Az öröklét kapcsolódik a pillanatnyi léttel. A Szent Korona "beiktatódik" a magyar anyaföldbe."
A magyar föld Szent Föld, a Kárpát-medence Isten Szent Földje.
A magyar Szent Korona jelenleg a Földön az egyetlen olyan korona, mely olyan titkokat rejt és hordoz magában, amely egyetlen más, földi koronáról sem mondható el. Földi megnyilvánulása az egyik legnagyobb rejtély, misztikum és misztérium. Joggal nevezhetjük a Szent Grál fogalomkörébe tartozó legismertebb ereklyénknek. Nem véletlen, hogy a magyarság az elmúlt 1000 évben, azt megelőzően, és a mai napig is ragaszkodik hozzá. Az elmúlt évszázadok alatt egyetlen uralkodónak sem jutott eszébe egy másik, feltűnőbben cicomázott koronára lecserélni. A Szent Korona valódi jelentősége nem a rajta található arany és drágakövek értékében keresendő. A XVII-XVIII-XIX. szd-i külföldi metszetek ábrázolásain a Föld egyértelműen a magyar Szent Koronával van megkoronázva. Ez az egész emberiség, az egész földi világ fölötti uralmat, a Szent Korona által az emberiség beavatását jelenti.
A Szent Korona Magyarország igazi uralkodója. Istentől eredő szentséggel rendelkezik.
Jézus egyszer visszatér, elfoglalja trónját és királyságának nem lesz vége. Független ez attól, hogy az adott történelmi pillanatban milyen politikai szándék érvényesül, mert az isteni folyamatosság töretlen.
Anglia:
Magyar Nagylexikon: "A legkorábbi angol koronázási szertartás több, mint 1000 évre tekint vissza, az angol király még sisakot kapott korona helyett."
Grandpierre Attila: "....az angol korona az i.sz. VIII. századbeli harci sisakból fejlődött keresztpántos koronává a XV. szd-ra, a magyar korona mintáját követve."
Hun madaras korona: A fent említett európai kort, illetve a "fejlett harci sisakos nyugatot" megközelítőleg 2000 évvel megelőző, hun királyi korona.
Ordosi hun arany korona az ie. V-III. szd-ból. Az arany abroncs 1022 gramm, a felsőrész 192 gramm. A türkiz madár feje és farka a hun király mozgásától billegett.

Elrabolt avar kincsek
Pap Gábor kutatásának eredményeként tudjuk, hogy őseink nem kalandozni és vért ontani mentek nyugatra. Azokat a kolostorokat keresték föl jogosan, ahol az elrabolt Atilla kincseket rejtegették. Szilveszter pápa nem ajándékba adta a magyarok részére a Szent Koronát. Őseink visszakövetelni mentek jogos tulajdonunkat a pápához.

Mátyás király
A habsburgok által ellopott Korona kiváltásáért Mátyás király 80.000 aranyat fizetett. Az ország lakossága a király felhívására minden segítséget, pénzt megadott ehhez. Abban a korban ez olyan hatalmas arany mennyiség volt, melyet együtt soha nem látott az akkori világ. Feltételezések szerint olyan összegről van szó, mellyel Mátyás felvásárolhatta volna szinte egész Nyugat Európát. Ez a történelmi tény is bizonyítja, hogy még 500 évvel ezelőtt is, a magyar király és a magyar királyság volt a leggazdagabb egész Európában.
Egyszerű koronáért egy király sem áldozott volna ekkora összeget. A világ többi cicomás, drágaköves koronájának összértéke, minden ékkövével együtt sem ér ennyit.

USA
A Szent Korona őrzése a legtitkosabb és legvédettebb amerikai katonai bázison, Fort Knox-ban történt.
Az amerikai kormány 1951-ben különleges jogállású tárgynak nyilvánította a Szent Koronát. A State Departement 1965. évi hivatalos nyilatkozata szerint a Koronát ,,úgy kezelik, mint a magyar nép speciális státusban lévő tulajdonát, amely az Egyesült Államok hatóságainál van letétben".

Vance külügyminiszter idézte beszédében Carter elnöknek Losonczi Pálhoz, az elnöki tanács elnökéhez intézett levelét, amely szerint büszkeséggel adja vissza "Magyarország népének ezt a felbecsülhetetlen értékű kincset, amelyet megóvni a második világháború szörnyű pusztítása óta az Egyesült Államok számára megtiszteltetés volt."

Dobozán az USA-ból történő hazaszállításakor a szöveg a következő volt: Sugárzásveszély, nem azonosítható repülő tárgy.
Repülő Korona: A magyar hagyomány szerint angyalok repítette Korona, "aki" saját maga választ királyt úgy, hogy "rászáll" az alkalmas jelölt fejére.
Az USA-ból történő hazaszállításakor a korona egyik amerikai hazakísérőjének szavai:
"A Magyar Szent Korona az minden, az egész világnak meg kell hajtani előtte a fejét."
Az amerikai kísérők azt is elmondták, hogy pontosan tudják, hogy:
A VILÁGBÉKE FELTÉTELE A MAGYAR SZENT KORONA

Szakrális királyság
A Magyar Királyságot hivatalosan és jogilag kizárólag a nép szüntetheti meg népszavazás, ill. törvényhozás útján. Ez a mai napig törvényesen nem következett be.
Az utolsóként megkoronázott IV. Károly nem mondott le és megfogalmazása szerint "elfogadja azt az államformát, amit a magyarok akarnak és visszalép az ügyek vitelétől." Ausztria ezek után köztársaság lett, így Magyarországra visszaszállt a szabad királyválasztás joga. Magyarország hivatalos formája ez alapján még jelenleg is királyság annak ellenére, hogy a hivatalos fórumok erről hallani sem akarnak.
A szakrális királyság megszűnésével a szakralitást a Szent Koronára ruházták.
1920-ban a Nemzetgyűlés közfelkiáltással hozta a következő határozatot:
"A Magyar Királyság alkotmánya a Szent Korona!"
Ezt követően 1926-ban az ország vezetése azok kezébe került, akik sem akkor, sem most nem fogadják el azt, hogy kisebbségként élnek Magyarországon.
A Szent Korona királyságának megszűnése óta, folyamatos az idegen elnyomás és az idegen hatalmak uralma.
Földi ember nem változtathatja meg az égi törvényt, ezért törvénytelen minden eddigi kommunista államforma, melyet az országra ez idáig ráerőszakoltak.
A jelenlegi törvénytelen privatizációk megsértik a Szent Korona tant, létrejöttük a magyar jog szerint semmis, a javak kártérítés nélkül visszaszerezhetők.
A Szent Korona jogainak helyreállításával, ismét magyar föld lenne minden elcsatolt terület és Jeruzsálem is, mivel Jeruzsálem II. András király uralkodásától a XX. szd. elejéig, IV. Károly uralkodásáig (kb. 800 év) a mindenkori magyar királyság, a Szent Korona területe alá tartozott.

Koronázás alatti jelek
A Szent Korona minden koronázás alatt és azt követően, égi jelekkel tudatta, hogy a koronázott király uralkodása alatt milyen sors vár a nemzetre.

Alkalmas király, Fénykorona
Koronázáskor a Koronából abban az esetben, ha megfelelő magyar király került trónra, külső energiaforrás igénybe vétele nélkül fény szabadult fel, mely beragyogta a királyt, a koronázó templomot és környezetét.
Révai Péter koronaőr (1613):
Angyali Koronának, Szent Csillagnak nevezi koronázás közbeni ragyogása, sugárzása, fényessége miatt.  


Szent László király

Alkalmatlan király koronázása
- 1563-ban Miksa koronázását követően, Pozsony nagy része leégett.

- Vencel és Ottó koronázását követően az őket koronázó érsekek még aznap meghaltak.
Ez a jövőre vonatkozóan óriási figyelmeztetés volt.

- Szapolyai János fejéről a koronázást követő vacsorán többször, magától lerepült a Korona. Alig bírták visszahelyezni, ugyanis az országnak vele egy időben volt már érvényesen koronázott királya.

- A habsburgok a királyi címre való alkalmatlanságuk miatt, egészségkárosodást szenvedtek a koronázás során, melyet utódaik az öröklések által a mai napig is, genetikailag visznek tovább. Egyértelmű jele ez a Szent Koronához való illetéktelen viszonynak, annak, hogy semmilyen kapcsolat nem fűzi őket a Szentséghez. Ez mindenki számára felhívás és figyelmeztetés, hogy ez által a jövőben is alkalmatlanok az ország irányítására és vezetésére.

- Az utolsó "magyar" királyt, a habsburg IV. Károlyt megkoronázva, döbbenetes "égi" üzenetek jelezték az új király alkalmatlanságát és a világban elkövetkezendő borzalmakat. A Mátyás templom hatalmas csillárja leszakadt, mikor a megkoronázott uralkodó kilépett alóla. A függönyök kigyulladtak, a zászló beakadt és darabokra szakadt. 3 napig elsötétült az ég, olyan ítéletidő tombolt, amiről az öregek azt mondták, hogy idős koruk ellenére még soha nem éltek meg ilyen vihart és azt gondolták, eljött a vég.
A király esküt tett, hogy megvédi az ország határait. Esküjét megszegte, idegen hazaárulóként a magyar nemzetet elárulta. Bekövetkezett az I. világháború és Trianonnal az ország feldarabolása. A bűnös hamarosan bekövetkező halálával fizetett.
IV. Károlyt az osztrák kultúrtörténész, Egon Friedell így jellemezte:
"Habsburg uralkodók....sora egy nullával végződött".

Ellenségeink félelme a Szent Koronától
- Hatásától II. József annyira félt, hogy nem merte magát megkoronáztatni, így maradt örökre "kalapos" király.

- Tiltott téma: A Szent Korona témaköre 1944. márc. 19. óta tabu témának számít. Hivatalos fórumokon nem beszélnek, nem írnak róla, nem oktatják az iskolákban, még művészettörténeti területen is hallgatnak róla.

- Jelenleg az Országházban egyik-másik sötét lelkű politikus félelmében igyekszik a lehető legtávolabbról elkerülni, véletlenül sem a közelében lenni.

- A háttérhatalom és elődeik évszázadok óta próbálják a teremtői erőt képcserékkel és egyéb aljas módokon, mindenféle trükkel hatástalanítani.

- Nincs még egy olyan korona a világon, mellyel annyit "bíbelődnének" és foglalkoznának a gonosz erők, mint a Szent Koronával.
Amennyiben csak egyszerű fizikai tárgyról lenne szó, abban az esetben értelmetlen lenne a koronatesten az eddigi sok hamisítás és az ezzel kapcsolatos állandó hazudozás.

Szent Korona szertartások

- 2000. december 25. Dobogókő.
Szent helyen (Föld szívcsakrájának középpontjában), Szent időben (Ezredfordulón, Karácsonykor, a Fény, Jézus születésnapján, Szent István koronázásának napján) történt a Szent Korona szertartás. A rendkívüli időjárási körülmények nagyon megnehezítették a szertartás helyének megközelítését és sötétben történő elhagyását is: fagyos, jeges, havas, sáros és meredek út, kidőlt fa,... A csodával határos módon senkinek semmilyen baja nem történt. A szertartást követően csodálatos gyógyulások következtek be. Az alábbi (szabad szemmel nem látható) Angyaljelenés (Angyalok hozta korona) itt került fotózásra.  

- Kossuth tér
A Szent Korona szertartásra a hivatalos engedélyeket megadták a térnek azon részére, mely pont szemben helyezkedik el a Koronával. A területfoglalási engedély ellenére a szertartást megelőző néhány nappal a kormány bejelentette, hogy pont azon a helyen szándékoznak korcsolyapályát felállítani, ahová a szertartásra az engedélyt korábban már kiadták. Ezt követően kissé távolabb, a Kossuth szobor előtt kellett a szertartást megrendezni.
Ebben és a következő néhány évben a korcsolyapályán a víz a több fokos mínuszok ellenére sem fagyott meg, mesterségesen kellett a vizet gépekkel jéggé fagyasztani.

- Atilla domb
2002-ben a szertartás ideje alatt egész Európán, így Magyarországon is óriási vihar söpört keresztül. Az Atilla dombot, a szertartás helyét a vihar elkerülte, mindössze néhány csepp eső esett, mely nem zavarta meg az eseményeket. Az óriási pusztítás, mely Európa más országaira nagy erővel lesújtott, a Kárpát-medencét megkímélte.

- 2006. Pünkösd, Erdély-Csíksomlyó-Szép Havas
Szent Koronával ábrázolt, aranyszállal szőtt, valódi ékkövekkel hímzett zászló szentelése.
A szertartás kezdetét követően hosszú időn át, csontig hatoló jeges, orkán erejű szél támadt. Az ég elsötétedett, beborult.
A szertartás alatt több, csodával határos jelenség történt. A Szent Lászlóhoz és Boldogasszonyhoz szóló ima alatt az üvöltő szél váratlanul megállt. A Himnusz kezdetekor a viharos szél fokozatosan megszűnt, az égen a sötét felhők kezdtek feloszlani, a Nap előbújt. A Himnusz végére beállt a szélcsend, a Nap felragyogott, a sötét felhők távoli tájakra tovább úsztak.
"A pünkösdi Szent Lélek megérkezett".

- 2007. március 14.
A 2006-os véres eseményeket követő évben a szertartás célja a március 15-i ünnepség békés kimenetele volt. Az ezt megelőző estén került sor a szertartásra. Az előző évi történések után komoly feszültségekre lehetett számítani. 15-én a tömeg provokálása számtalan módon megtörtént, mégsem sikerült semmilyen nagyobb bajt előidézni.
A szertartáson résztvevő szereplők között erős, bizalmi kapcsolat alakult ki. A 2007-es év az ország életében is, jellemzően egyre erősebb nemzeti összefogást, a magyarságtudat általi mind erősebb összefonódást hozta.

- Erdély-Székelykeresztúr
A Jézus kilátón építették fel a Szent Korona emelvényt. A szertartást megelőzően a környék teljesen kihalt volt, nem lehetett nagy tömegre számítani. A megfelelő időre azonban minden környező utcából emberáradat indult el a korona felé.
A Szent Korona egyértelmű igazolást adott arra, hogy az elszakított területeken élő magyarokat, a teljes nemzetet képes egy "fedél" alá összehozni.

A Szent Korona élő minőség

Szántai Lajos:
"A Szent Koronában Isten üzenete van bekódolva. ......van benne valami, ami örülni tud, szeretni tud..."

Szőnyi Bartalos Mária:
A Szent Koronát az Isten a saját teste helyett küldte a magyar népnek...."

Bunyevácz Zsuzsa:
"Okkal feltételezhetjük, hogy léteznie kell valahol egy olyan koronának, amelyiket a Grál királyok viseltek. Őket maga a Teremtő választotta a küldetésükre, így talán koronát is küldött nekik. Ha létezik ilyen, akkor az talán - a Frigyládához hasonlóan - isteni útmutatás alapján készült, és mivel magától az Istentől származott, szentnek kell tekintenünk. Keresünk hát egy Szent Koronát, amelyet az "Égből küldtek", és amely több szempontból is különbözik a világ összes koronájától."
Egyetlen egyet ismerünk, ez a magyar Szent Korona.
"....Olyan egyetemes jelképrendszerrel rendelkezik, amelyik alkalmassá teszi arra, hogy minden keresztény felett uralkodó Világ Királya Koronája legyen."
"Koronánk rendkívüli jellegét ...a Vatikán is elismeri."

Pap Gábor:
"Aki a Korona ügyében tisztán lát, az a Kárpát-medence összes többi kérdésében is tisztán lát. Aki a Kárpát-medence kérdéseiben tisztán lát, az Európa összes további kérdésében is tisztán lát. Aki Európa összes kérdésében tisztán lát, annak nem sok nyitott kérdése lehet a világról."

Prof. Shokotu Faisi japán történész leveléből a magyarokhoz:
"...Mi néhányan, japán őstörténeti kutatók abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar. A "Felkelő Nap" birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelem "karma" messzire sodort el...."

Padre Pio atya (1887-1968, teste épségben megmaradt) halálakor így nyilatkozott a magyarokról:
"Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

"EZ AZ ORSZÁG TOVÁBBRA IS REGNUM MARIANUM, AZAZ MÁRIA KIRÁLYSÁGA, TOVÁBBÁ A SZENT KORONA TANÚSÁGTÉTELE SZERINT JÉZUS KIRÁLYSÁGA, VALAMINT EBBŐL FAKADÓAN ISTEN KIRÁLYSÁGA IS."

Minden igaz szívű magyar amennyiben teheti, látogassa továbbra is a magyar Szent Koronát.
Minden fórumon fejezzük ki tiltakozásunkat a pénzes belépő miatt, jogunk van az ingyenes megtekintéshez.
A magyar Szent Korona, Jézus és közvetve a Teremtő, nem képezheti uzsora tárgyát!


2013. január 6.
"Mária Országa"
(Kovácsné Sós Enikő)

Honfitársunk küldte, köszönjük!

Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)

2014. február 6., csütörtök

2014. február 2., vasárnap

Trianon eltörlése - elhallgatva...


Titkos paktumok egymás ellen 

"Reagan elnök és Gorbacsov visszaadta a területeinket egy szerződésben, hiszen Magyarország területi sérthetetlensége a kelet - nyugati egyensúly megkerülhetetlen része. 

Reagan elnök pedig komoly államférfi volt és ezt tudta. Nemúgy a jelenlegi neo-wilsonista kormányok. 

Éppen C. János bányászta ki ezeket az adatokat és nálam ez lecsapódott, mert hasonló információim voltak, a bécsi csapat csökkentési tárgyalások miatt, illetve mert az amerikaiak svájci egyeztetésein az amerikai küldött Rostow, óvott a germán orosz közeledéstől. Erről a The Wall Street Journalnak nyilatkozott. 

Akkoriban Amerikai Magyar Szövetség igazgatója voltam 1989 körül, igaz onnan is "eltávolítottak", mint mindenhonnan, valószínűleg az egyik washingtoni lobbista miatt, aki SZDSZ-kötődésű volt. 

Antall az SZDSZ-el és Kissingerrel megegyezve szabotálta el a magyar feltámadást. Küldök egy cikket, ahol ezt leírom. (Barikád 30. oldal, 2013. Március 14. körüli szám)

Ha C. barátunkkal beszélni tudsz, jó lenne, ha újra közzé tenné az eredeti Reagan - Gorbacsov megegyezéseket, mert az volt a Hidegháború vége a kommunizmus lebontása körüli megegyezés részeként és abban egyeztek meg, hogy nem avatkoznak bele Ukrajna belügyeibe. 

Ezt az idősebb Bush elnök végre akarta hajtani, de Antall keresztbe feküdt. 

A kissingeri neo-wilsoni vonal most ezt fölrúgja és ebből lesz a konfliktus Oroszország és a nyugat között. 

Ez lesz az entente (Antant) és Versailles vége. Martonyi egy selejt, aki ócska lejárt MSZMP-s és KISZ-titkáros doktrínákban gondolkozik és roppant káros amit csinál, most is nem is szólt az ENSZ és a St. Germain szerződésben biztosított önrendelkezési és kollektív jogokról, mert a kisantantot védelmező szovjet alapszerződéseket védelmezi és a magyarverő vadállatokkal akar barátkozni, mert az van a rózsadombi SZDSZ-es paktumban, és ami "TITKOSÍTOTTAN" a Reagan Gorbacsov egyezmény fölrúgására és ellensúlyozására lett kitalálva. A budapesti kormányzatokkal ezt a gyalázatos programot hajtatják végre és nem véletlen, hogy feltűnő a sok aljas árulás.

Reagan és Gorbacsov fölülírta  mindezt, és most Versailles is véresen el fog bukni.

Arra kell figyelni, hogy a magyarság se bukjon el véresen az illegitim döntéshozók és árulók miatt. 

Kárpátalja lecsatolása Ukrajnáról és ezzel a nyugat határainak lezárása pedig éppen érdeke a nyugatnak, de a keletnek is a széthulló Szlovákia mellett. 

Ezért lehetne most Kárpátaljáról megállapodni Oroszországgal, mert Ukrajna széthullik, és Oroszország érvényesíteni fogja területi igényeit. 

Kárpátalja orosz terület Versailles szerint, csak adminisztratív okok miatt tartozott a szovjet időben Ukrajnához. 

Reagan és Gorbacsov visszaadta. Most kell rést ütni Versailles-on."

GGyula
Visszaállítható a Szent Korona Országainak Uniója!

A megszólított válasza (részlet):
"...LESZ  TÖRTÉNELMI  MAGYARORSZÁG!


A minap kaptam kézhez nagyrabecsült barátom G. Gyula… felkérését arra vonatkozóan, hogy ismételten megosszam ismerőseimmel és barátaimmal azt a páratlan és fölbecsülhetetlen értékű dokumentumot, amely a számunkra legfájóbb, lelkünket máig égető, húsunkba vágó kérdésről, Trianon kérdéséről intézkedett (volna) abszolút kielégítő módon. Mielőtt magát a dokumentumot ismertetném, szükséges azt történelmi keretbe helyezni, hogy érthető és világos legyen.
 1990-et írtunk, amikor egyes nemzetek számára valóban történelmi változások történtek, természetesen kisebb-nagyobb áldozatok árán, de megtörténtek. A Szovjetunió széthullott. Az általa korábban bekebelezett országok önállósultak, Jugoszlávia elemeire bomlott, Csehszlovákia két részre oszlott, stb. Mindez természetesen nem ment végbe spontán módon, s mindebben egyező álláspontra kellett jutniok az európai nagyhatalmaknak. Ez meg is történt annak érdekében, hogy az egyes, önállóságra törekvő országok igényei kapcsán nehogy politikai, vagy gazdasági  összeütközésekre kerüljön sor a nagyhatalmak között. Ilyen szempontból került terítékre Magyarország jóvátételi kérelmének megtárgyalása is. A két leginkább érintett nagyhatalom, a volt Szovjetunió akkori vezetői, Gorbacsovval az élen, Németország akkori kancellárja, Kohl és bizalmasai 1990 szeptemberében titkos tanácskozásra ültek össze Genfben, hogy egyezségre jussanak "Közép-Európa földrajzi-politikai kérdéseiben"...


Most tessék figyelni!: Ezek a nagyhatalmak teljesen tisztában voltak azzal, hogy a többi európai országhoz hasonlóan, Magyarország is benyújtja jogos követelését történelmi határainak visszaállítása érdekében, azaz a gyalázatos és becstelen trianoni országcsonkítás jóvátétele, az eredeti, történelmi-földrajzi állapotok visszarendezése érdekében. Ez egyáltalán nem volt kérdéses sem a német, sem az akkori szovjet vezetés számára. Annak érdekében tehát, hogy a magyar követelés benyújtása idején a két leginkább érintett nagyhatalom felkészülten és egyetértésben tudjon szembesülni a várható magyar követelésekkel, egy 12 pontból álló dokumentumot állítottak össze.


Az alábbi dokumentum szövegét elsőként a cseh Politika című, magánkézben lévő politikai és gazdasági hetilap közölte 1991. november 20.-án. A Szabad Újság, amely a mai napig legkitűnőbb képviselője a felvidéki magyarság érdekeinek, 1992. október elsején jutott hozzá a két nagyhatalom szakértői által összeállított dokumentumhoz, amelyet alább csaknem teljes terjedelmében adok közre, a bennünket nem, vagy kevéssé érintő passzusok kihagyásával:


1. A Német Szövetségi Köztársaság kompenzálást követel a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségétől az annektált Kelet-Poroszországért és az Odera-Neissétől keletre fekvő térségért;

2. ...
3. A Szovjetunió nem fogja akadályozni Csehszlovákia felbomlását, mégpedig amiatt, hogy nincs elég garancia a közép-európai politikai egyensúlyra, illetve amiatt, hogy nincs elegendő feltétel Csehszlovákia nemzeteinek államalkotó tényezőként való elismeréséhez;
4. A Szovjetunió egyetért azzal, hogy a cseh-morva régió a jövőben , 12-15 éven belül bekerül az NSZK gazdasági érdekszférájába. Egyetért továbbá a régiónak Németországba történő politikai átirányításával;

5. ...
6. Tekintettel arra, hogy amennyiben Magyarország hajlandó volna megőrizni a politikai és gazdasági stabilitást a Duna menti régióban, a SZOVJETUNIÓ  ÉS  AZ NSZK  NEM  FOGJA  AKADÁLYOZNI  A  TRIANONI  SZERZŐDÉSIG  ÉRVÉNYES  HATÁROK  VISSZAÁLLÍTÁSÁT.  Az NSZK növeli a Magyarországnak nyújtandó gazdasági segítséget, hogy a magyarországi életszínvonalat a szlovákiai fölé emelje, hogy azzal a Magyarországhoz történő csatlakozás a szlovákok számára is vonzó legyen;
7. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései azzal szemben, hogy német egyetemeket és középiskolákat alapítsanak a cseh-morva régióban, s ezeket az oktatási intézményeket Németország finanszírozza;

8. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései Jugoszlávia feloszlásával szemben, egyetért Horvátországnak és Szlovéniának az NSZK gazdasági érdekszférájába történő átkerülésével;

9. ...
10. Az NSZK nem kötelezi el magát Ukrajna, Litvánia, Lettország és Észtország kérdésében, s ezeket a térségeket nem tekinti az elviselhető mértéken felül gazdasági érdekszférájának;

11. A  SZOVJETUNIÓ  NEM  FOGJA  AKADÁLYOZNI  KÁRPÁTALJA  LESZAKADÁSÁT  AZ  UKRÁN  NACIONALISTÁK  DESTABILIZÁCIÓS  TEVÉKENYSÉGE  ESETÉBEN,  ÉS  AZT  SEM,  HOGY  KÁRPÁTALJA  A  MAGYAR  KÖZTÁRSASÁGHOZ  CSATLAKOZZON;

12. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései a cseh határvidék szovjetek és németek általi fokozatos kolonizálásával szemben.Íme a nagyhatalmi szerződés, amely megalapozta a magyar nemzetet ért legnagyobb és legbecstelenebb csapás jóvátételét, a magyar lelkek gyógyulását, a történelmi Magyarország határainak visszaállítását! A nemzetidegen és áruló, anti-magyar kormány, Antallal az élen azonban elárulta a nemzetet, és föl se vetette a jogos trianoni jóvátétel, a jogos határrevízió kérdését. Nemzetünk sok évezredes történelmében ilyen arányú árulásra nincs példa! Sajnos, mivel ez a dokumentum "titkos" volt, valóban csak kevesen szerezhettek róla tudomást, így nem válhatott mozgósító erejű üzenetté, amelynek hatására megfelelő lépésekre lehetett volna kényszeríteni a hatalmat bitorló kormányt. Maradt tehát az árulás, a csonka hon, az elszakított magyar milliók megaláztatása, kisemmizése, folyamatos beolvasztása és a lelkek nyomorgatása...

Ámde nem véglegesen!..."

C. János
Válasz:

A mellékelt anyag a BIZONYÍTÉKA annak,  hogy amennyiben a hírhedt "KEREKASZTAL" 1989-ben nem lett volna telerakva KISZ-titkárokkal, kommunistákkal és provokátorokkal,  csak azért, hogy a magyarság képtelen legyen időben HITELES vezetőket állítani ügyei élére, akkor a magyarság ma erőteljesen állna a lábán.

Sem a nemzet vagyonát, sem pénzügyeit nem lopkodhattak volna szét Simorok, Feketék, Surányik és Kissingerek és területei jelentős részét már visszakapta volna.

Jelenleg az ukrán nacionalisták támadására lehet számítani Kárpátalján, tehát ideje lenne az alábbi szerződésre hivatkozva lezárni Kárpátalját, és megadni a ruszinoknak a Teleki Pál által bevezetett autonómiát, a magyaroknak pedig a teljes szabadságot.

Egyúttal közölni kellene az Unióval és Lengyelországgal, hogy a kérdés rendezése megkezdődött.

Lengyelország számára különösen fontos a kérdés rendezése, hiszen a Ribbentrop - Molotov Paktum által elfoglalt keleti lengyel területeken a lengyeleket alaposan megritkították és pont az ukrán nacionalisták azok, akik azokon a területeken randalíroznak. 

Az áprilisi választások pedig arról szólnak, hogy mennyi Boross Péter féle "kerekasztalos" hazaáruló, KISZ-titkár és mindenfele alantas alak, besúgó és kommunista maradhat meg a magyar vezetésben és a magyarság intézményeiben.

Kárpátalja nem kér, hanem DIKTÁL."


Geönczeöl Gyula

A Felvidéki Magyar Nemzeti Tanács tagja és az MVSZ SZOT elnöke

Honfitársunk küldte, köszönjük!

Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)

2014. január 26., vasárnap

Merjünk magyarok lenni! - Verne


Verne a magyarokról 

 


Jules Verne rendkívüli megbecsüléssel és szeretettel ír ebben a Magyarországon játszódó művében a magyarokról.
Most olvasom Verne Gyula egyik kevéssé ismert regényét, a Storitz Vilmos titkát.
A francia író rendkívüli megbecsüléssel és szeretettel ír ebben a Magyarországon játszódó művében a magyarokról:

„Magam is nagyon érdeklődtem a magyar nép földje, főleg történelme iránt. A magyar nép történelme iránt, mely telve van hősi, bátor, nagylelkű cselekedetekkel és izgalmas eseményekkel. Ez a nép, a hatalmas német szomszédság ellenére is megőrizte nyelvét, kultúráját és faji függetlenségét, és ami a legfontosabb, történelmi hivatást töltött és tölt be Közép-Európában.”

 

Forrás: ITT!


Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)

2014. január 21., kedd

2014. január 16., csütörtök

Boldog Özséb


Amit mindannyiunknak tudni kell... Először - reménységem szerint nem utoljára - az első zarándokutamon találkoztam Szőnyi József polgármester úrral... Lelkes, magával ragadó beszédét, szeretetteljes fogadtatását, odaadó szolgálatkészségét nem feledhetem...
Most találtam rá erre a videóra, melyet ezúton ajánlok szeretettel figyelmükbe...

Megtekinthető: ITT!2014. január 9., csütörtök

Véghely villa - Balatonalmádi
Nagyításért kattintson a képre!

"Véghely Dezső ...a szőlőbirtokon levő földszintes, alápincézett, az 1858. évi adatok szerint 79 számú lakóházat, 1890 évben jelentősen kibővítette. A meglevő épületet a kor stílusának megfelelően faszerkezetű verandával megszélesítette, és egy emeletes, a régi épületre merőleges szárnyat, valamint egy díszes tornyot építtetett hozzá. Ezzel létrehozta az akkori Almádi legnagyobb nyaralóépületét, amelyik viszonylag kis változtatással ma is áll....
A birtok az 1952-ben történt államosításig a család tulajdonát képezte.
A toronyszobában volt a családi levéltár, amelyben irataikat őrizték. Sajnos a háború során kirabolták, és szétszórtak mindent, emiatt helytörténet szempontjából igen értékes adatok semmisültek meg.
Az épület pincéje „Kakas csárda” néven ismert, az épület földszintjén irodák és az emeletes szárnyban az Auróra Hotel alkalmazotti szobái vannak. A helyzetet ismerők szerint annak idején a toronyszoba volt a helyük a külföldieket szemmel tartó BM-alkalmazottaknak...."


A villa történetéről bővebben: ITT! 
Képek: ITT!

Felvidéki magyarok kinyilatkoztatása a nemzetért


„Mi magyarok, érezzük magunkban az élet szent parancsoló szavát, amely múltunkhoz mindig hű és egyenes kiállást parancsol. Érezzük és tudjuk, hogy megvan bennünk mind az a feltétel, amellyel az örök magyar élet hordozójává leszünk az elkövetkező századokra is. Adja a Teremtő, hogy minden magyar lelkében eltiporhatatlanul éljen az örök magyar erő, amely történelmi időkben történelmet van hivatva alkotni a magunk helyes, megalkuvást nem ismerő hitének igazolására és utódainak boldogabb magyar jövőjének biztosítására.”


Esterházy János

Felvidéki magyarok kinyilatkoztatása a nemzetért 
.
Valljuk, hogy a felvidéki magyarság az egyetemes magyar nemzet része.
Hiszünk a nemzet értékmegtartó és értékgyarapító erejében, mely nem ismer sem földrajzi, sem időbeli határokat.
Ápoljuk elődeink ránk hagyományozott kulturális örökségét. Szellemi kincstárunk megőrzéséért és gazdagításáért felelősséggel viseltetünk a jövő nemzedékek előtt. E képzeletbeli szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között egyetemes nemzeti létünk alapja.
Hiszünk a szülőföldön boldogulás és maradás erkölcsi parancsában, mely iránytűként szolgál életünk kegyelemteljes és viszontagságos pillanataiban egyaránt.
Valljuk, hogy az emberi létforma csak közösségek által és közösségeken belül válik teljessé.
Támogatunk minden kezdeményezést, mely a felvidéki magyar közösség jogainak kiterjesztését és életfeltételeinek kiteljesedését szolgálja.
Hiszünk az öntudatos polgár alkotó és társadalomformáló erejében. Valljuk, hogy polgári jogkiterjesztő mozgalmaink a nemzeti öntudat erősödését is magukkal hozzák. A jövő felvidéki polgára az öntudatos, jogaival élő, szülőföldjéért felelősséget érző és vállaló magyar ember.
Tiszteletben tartjuk az emberi méltósághoz való jogot, mint minden egyéni és kollektív szabadságjog anyajogát. Elutasítjuk a kollektív bűnösség elvének érvényben tartását, a hátrányos megkülönböztetés alkalmazását, a kettős mérce gyakorlását, az őshonos polgárok életének gazdasági, jogi és kulturális ellehetetlenítését, valamint mindennemű jogfosztást. Bátran és őszintén vállaljuk a polgári küzdelmet igaztalan kollektív bűnösségünk eltörléséért, alkotmányos szinten kinyilatkoztatott társnemzetté válásunkért, anyanyelvünk hivatalos nyelvvé tételéért és önrendelkezési jogaink kiteljesedéséért.
Hiszünk a történelmi sorsközösségben a szlováksággal és a Kárpát-medence többi népével. Bízunk az ezeréves kötelékek újbóli megszilárdulásában.
Hiszünk az isteni gondviselés erejében!

Léván, 2013. június 2-án

Csatlakozzon! 
Forrás: ITT!

Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)

Wass Albert üzenete, nekünk, magyaroknak:


"Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az otthoni kényszerűségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idők nyomása nehezedik lelkemre, s mondanivalómat hosszú esztendők gondja s tudása érlelte. Ti vagytok a nemzet jövendője. Veletek él vagy pusztul a magyar. Amit ehhez az egyszerű történelmi tényhez hozzáfűzni kívánok, azt fogadjátok szeretettel, mint ahogy szeretettel csordul a szívemből.
Életrevalók vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a ti korotokban. Okosabbak is vagytok, óvatosabbak és mértékletesebbek. Megértőbbek egymással és idegenajkú embertársaitokkal szemben. Az élet tanított meg erre. Látókörötök szélesebbre tágult a történelem viharverése folytán. Minden lehetőségetek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberiebb és talán szebb világot építsetek föl magatok köré, mint amilyen a mienk volt. Adja az Úristen, hogy így legyen! Mindez azonban azon múlik, hogy megtudjátok-e őrizni és hajlandók vagytok-e vállalni azt a magyar lelki és szellemi örökséget, amit mi vért izzadva átmentettünk valahogy a különböző „izmusok” özönvizén a ti számotokra, hogy ne legyetek lelki koldusok egy özönvíz-utáni új világban. Ez az örökség a tietek egyedül és senki másé nem lehet ezen a földön. Ha ti eldobjátok magatoktól, örökre elvész. És nem csak önmagatokat fosztjátok meg valamitől, ami pótolhatatlan, de nélküle szegényebb lesz az emberiség is.
Nekünk magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. Senki nem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük át senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, franciául, spanyolul, németül, attól még nem leszünk sem angolok, sem franciák, sem spanyolok, sem németek. Az ő örökségük nem a mienk s ha majmolni próbálnánk őket, könyökkel betörni közéjük, mindössze a magunk egyéniségét, a magunk örökségét veszíthetjük el, az övéket soha sem vehetjük át. Gyökértelen idegenek leszünk az emberi világban s lelkileg elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa.
Véreim, fiatal magyarok, jól-rosszul, de valahogy átmentettük számotokra azt a nemzeti örökséget, ami Isten rendelése folytán a tietek. Átmentettük azt földrengésen, világégésen, nemzetpusztító, lélekgyilkoló mesterséges tanainak szennyes özönvizén keresztül. Ha egyebet nem tudtunk értetek tenni, de ezt megtettük s becsülettel őrködünk fölötte, ameddig élünk. De a többi már a ti dolgotok és a ti felelősségetek. Egyet ne feledjetek el: amíg magyarok vagytok, s az ősi kultúr-örökség erkölcsi alapján álltok, addig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a világban. De ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha magyarságotokból kivetkőztök, akkor senkik se lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél, míg végül is elmerültök a semmiben.
Én bízom bennetek.
Áldjon meg mindannyiatokat az egy igaz Isten, kőszikla-örökségünk magyar Istene!"

Forrás: Magyar Nyelv (Facebook)

Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)