2012. február 12., vasárnap

Euro-mediterrán megállapodás


.
 
Erről a megállapodásról sem hallottam... Biztosan ez is az én hiányosságom, amit ezúton kívánok pótolni. Kérem, aki teheti olvassa a lenti hivatkozásnál, ahol szakember segítségével könnyebben érthető a jogi nyelvezet...

"2010.11.09-én a Parlament törvényt hozott, "az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló, 'euro-mediterrán megállapodás' és annak módosításainak kihirdetéséről." (Előadó Dr. Martonyi János külügyminiszter).

A Mediterrán Térség, becenevén MEDA, az "EU kislexikon" szerint az Európai Unió " mediterrán térséget támogató" programja."
…"A megállapodással Társulási Tanács jön létre, amely megvizsgál minden, a megállapodás keretei között felmerüli nagyobb jelentőségű ügyet, valamint kölcsönös érdeklődésre számot tartó más kétoldalú és nemzetközi kérdést. A Társulási Tanács egyrészt az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból, másrészt Izrael Állam kormányának tagjaiból áll."

"A Társulási Tanács megállapítja saját eljárási szabályzatát. ... A Társulási Tanácsnak a megállapodás céljainak elérése érdekében, az abban meghatározott esetekben joga van határozatokat (!) hozni. E határozatok a Felekre kötelezőek (!), végrehajtásukra (!) a Felek meghozzák a szükséges intézkedéseket (!) A Társulási Tanács megfelelő ajánlásokat is tehet."

"A Társulási Tanács hatáskörének tiszteletben tartásával a megállapodással létrejön egy 'Társulási Bizottság', amely felelős a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért. A Társulási Tanács átruházhatja a Társulási Bizottságra hatásköreinek egészét (!). vagy egy részét. A Társulási Bizottság, amely tisztviselők szintjén ül össze, egyrészről az Európai Unió Tanácsa tagjainak és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselőiből, másrészről Izrael Állam kormányának képviselőiből áll."

"Az érintett Fél a Felek számára elfogadható megoldás keresése érdekében a helyzet alapos megvizsgálásához szükséges minden (!) lényeges információt megad a Társulási Bizottságnak."

"A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatályát kiterjesztik az egyik Fél vállalkozásainak a másik Fél területén való letelepedésének szabadságára és az egyik Fél vállalkozásai részéről a másik Fél területén a szolgáltatások fogyasztói számára történő szolgáltatásnyújtás liberalizálására."

"A Felek intézkedéseket tesznek a WTO keretében kötött közbeszerzési megállapodásban közösen és kölcsönösen foglaltakon túlmenően közbeszerzési piacaik, valamint a közüzemi ágazatban az áruk, felszerelések és szolgáltatások beszerzésével foglalkozó vállalkozások közbeszerzési piacai kölcsönös megnyitása céljából."

"A Felek együttműködésük keretében, adott esetben megállapodások kötésével, közös szabályokat és szabványokat fogadnak el többek között a számvitelre, valamint a banki, biztosítási és egyéb pénzügyi ágazatok felügyeleti és szabályozási rendszereire vonatkozóan."

"A Felek előmozdítják a kulturális együttműködést. Az együttműködés területei különösen a következőket foglalhatják magukban: fordítás, műalkotások és művészek cseréje, történelmi és kulturális műemlékek és műemléki területek megőrzése és restaurálása, kulturális téren dolgozó személyek képzése, Európára irányuló kulturális rendezvények szervezése,
kölcsönös tudatosság kialakítása és a kiemelkedi kulturális eseményekkel kapcsolatos információ terjesztéséhez való hozzájárulás."


„…valamennyi öregségi, túlélő hozzátartozói, munkahelyi baleseti, foglalkozási betegség vagy rokkantság miatti nyugdíj és támogatás – a nem járulékalapú ellátások kivételével – szabadon átutalható Izraelbe a fizetésre kötelezett tagállam(ok) jogszabályai szerinti árfolyamon, az érintett munkavállalók fent említett családtagjaik után családi támogatásokat kapnak."

"A Társulási Tanács bármely munkacsoportot vagy testületet létrehozhat, amely szükséges a megállapodásban foglaltak végrehajtásához. A Társulási Tanács minden megfelelő intézkedést meghoz az Európai Parlament és Izrael Állam knesszetje közötti, valamint a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és Izrael Gazdasági és Szociális Tanácsa
közötti együttműködés és kapcsolatok megkönnyítésére. Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből adódó bármely vitát a Társulási Tanács elé terjeszthet. A
Társulási Tanács a vitát határozattal (!) rendezheti."

"A megállapodásban semmi sem akadályozza (!) a Feleket, hogy olyan
intézkedéseket tegyenek:
a) amelyeket szükségesnek tartanak az alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétes információkiadás megakadályozására;
b) amelyek fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállítására, kereskedelmére vagy védelmi célokra elengedhetetlenül szükséges kutatásra, fejlesztésre vagy előállításra vonatkoznak, feltéve hogy ezen intézkedések nem befolyásolják hátrányosan a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;
c) amelyeket szükségesnek tartanak saját biztonságuk érdekében a "közrend" fenntartását érinti komoly
belső zavargások esetén, vagy háború, illetve háborús fenyegetést jelenti komoly nemzetközi feszültség esetén, vagy olyan kötelezettségek teljesítése céljából, amelyeket a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása érdekében vállaltak."

"Ha valamelyik Fél úgy véli (?), hogy a másik Fél nem teljesítette a megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, 'megfelelő intézkedéseket' (?) hozhat."

"Az 1–5. sz. jegyzőkönyv, valamint az I–VII. melléklet e megállapodás szerves részét képezik. A nyilatkozatok és levélváltások a záróokmányban jelennek meg, amelyek szintén e megállapodás szerves részét képezik."

"Felek újólag megerősítik, hogy fontosságot tulajdonítanak az
emberi jogok tiszteletben tartásának, amint azokat az ENSZ Alapokmányában meghatározták, beleértve az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és fajgyűlölet elleni harcot. "

"A megállapodás határozatlan (!) időre jön létre. Bármelyik Fél, a másik Fél értesítésével, felmondhatja a megállapodást. A megállapodás az ilyen értesítés keltétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti."

„Az orbáni szavazógép olajozott működését cseppet sem zavarta a Jobbik molino transzparense. Orbánnak sem kellett igazán kínos kérdésekre válaszolni, mert "ilyen" kérdéseket nem tettek fel neki. Ez azt jelenti, hogy a "nemzeti jogvédelem" a Parlamentben nem működik, jóllehet hangadói – Morvai, Gaudi - ott ülnek. Az "annexiós törvény" jogi elemzését is nekik kellett volna elvégezniük és "az embereket" felvilágosítaniuk a "törvényből" az Országra és annak polgáraira háramló súlyos következményekről.”

A teljes írás megtekinthető: ITT! 

.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése