2014. február 11., kedd

Amit a Szent Koronáról tudni kell...


Őfelsége a magyar
ANGYALI APOSTOLI SZENT KORONA

A magyar Szent Korona a Földön az egyetlen "Angyalok hozta" Korona, melyet égi küldetéssel Szentnek tekintünk.
A magyar hagyomány szerint a Szent Korona Jézus lelkét (lelkének egy darabját) hordozza, ezért örök és elpusztíthatatlan.
Élő minőség, misztikum és misztérium

1977. december 16-án született meg az amerikai és a magyar kormány közös nyilatkozata a visszaszolgáltatásról. Ennek értelmében a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket nem a fennálló rendszernek, hanem a magyar népnek adta vissza az "amerikai népet" képviselő Cyrus Vance külügyminiszter.
Forrás: MTI
 
Időjárással jelez
1978. január 6-án ismét megjelent a Szent Korona élő minősége. Az időjárási körülmények szokatlanságával hívta fel magára a figyelmet. A történelmi múltból több esetben ismert módon, újból megnyilvánult.
A leszállásra váró gép "viharba került" és hosszú időn keresztül nem tudott landolni. A megjelent politikusok közül volt, aki elmondta, hogy soha addigi életükben olyan dermesztő, fogvacogtató, orkán erejű viharban, fagyhalálhoz közeli hidegben nem volt még részük, mint Ferihegyen, várakozás közben.
A Szent Korona, az időjárás körülményeit befolyásolva, kifejezte isteni minőségét és tanújelét adta jelenlétének.
 Pontos jelzés volt ez azok számára, akik félig megfagyva, az országot már akkor is idegen kézre adva, kénytelenek voltak a leszállást ünnepi keretek közt kivárni.
A Szent Korona tiszteletet parancsolt azoknak, akik tevékenységükkel gátolták a magyarság és az emberiség felemelkedését. A jeges, fagyos széllel, szembesítette őket lelkük dermesztő hidegségével.
Hatalmával fagyos jövőképet vetített számukra és azon utódaik számára, akik az idei, 35. évfordulóra a Szent Koronát kiállító Országházba, a magyarok számára is fizetőssé tették a belépést azzal a céllal, hogy a nemzetet a szűkös anyagiak miatt elszakítsák attól a száltól, mely a Teremtőhöz a legközvetlenebb elérést biztosítja.
Amerika kikötése alapján a Szent Korona a magyar népé és nem a fenn álló rendszeré, így annak megtekintéséért pénzt sem lehetne szedni.
Ez a tény nem csak Amerika miatt, hanem őrök idők óta így van!
Nincs még egy olyan Korona a világon:
- Mely emberemlékezet óta páratlanul egyedülállóan, a legnagyobb tiszteletben részesül.
- Melynek védelméért évszázadokon keresztül sokan áldozták önzetlenül életüket.
- Melynek díszőrség és katonai tiszteletadás jár.
- Melyről legendák szólnak.
- Melyről annyi szó esne, mint a magyar Szent Koronáról.
- Melyet az idők során számtalanszor raboltak és próbáltak meg elrabolni.
- Mely szakrális, beavató Korona és kizárólag koronázáskor használható.
- Melyre hivatalosan ma is kötelező jelleggel teszik le hivatalba lépésük előtt a képviselők az esküt.
- Ahol a király iránti hűséget megelőzte a Szent Korona iránti hűség.
- A Kárpát-medencében egyedülálló, hogy a földi és az égi korona esetében egyazon koronáról beszélhetünk.
- Szűz Mária, a világ királynéjának koronával való ábrázolása pápai szinten hivatalosan elismerve, kizárólag csak a magyar Szent Koronával történhet.
- Mely méretarányosan tartalmazza a kozmosz arányait, bonyolult, összefüggő rendszert alkot.
 
Révay Péter koronaőr:
"..sajátos tisztelettel övezik, szentségként imádják, és nem tudom, erősebben vonzza-e a mágnes a vasat, mint ahogy a Korona titokzatos erejével, magnetikus tulajdonságával kiváltja, vonzza a szeretetet és engedelmességet. Ezért van az, hogy bárhova kerül is, magával ragadja harcias pannonjait, akik úgy vélekednek, hogy minden költséget semmibe véve, a veszedelmeket és viszontagságokat megvetve követniük kell, és bármiféle méltatlanságtól meg kell menteniük."
"...nemzetünk, más országoktól eltérően, miért volt oly nagyon aggályos és buzgó Koronája őrzésében, miért költött oly nagy összegeket mind védelmére, mind visszaszerzésére, miért nem átallt annyi háborút vívni, gyászos vereségeket, véres csapásokat osztogatni és elszenvedni.."
"..akár hazaiak, akár idegenek,.... páratlan tisztelet iránta.."
Szentségét tekintve mindenek és mindenki fölött áll.
Minden birtok gyökere a Szent Koronából eredt és ide is tért vissza. Egyesíti magában a hatalom egészét. Isteni minősége által a Föld közvetlenül az éghez, a földön túlihoz, a teremtői minőséghez kapcsolódik.
Koronázáskor itt Ég és Föld összeért. Ez jelenti az ország égi vezetettségét és azt, hogy a magyarság jelen és távoli sorsa nem emberi behatás következménye. Fentiek szerint földünk Szent, mert a Szent Koronával való összeköttetés isteni minőséggel bír.

Dr. Varga Tibor: "Közvetlenül a Teremtővel, a léten túlival kerül kapcsolatba, így az Úr jelenik meg itt, a földön. Örök idejű, összeköti az élőket a már holtakkal és a majdan születendő nemzedékekkel. Az öröklét kapcsolódik a pillanatnyi léttel. A Szent Korona "beiktatódik" a magyar anyaföldbe."
A magyar föld Szent Föld, a Kárpát-medence Isten Szent Földje.
A magyar Szent Korona jelenleg a Földön az egyetlen olyan korona, mely olyan titkokat rejt és hordoz magában, amely egyetlen más, földi koronáról sem mondható el. Földi megnyilvánulása az egyik legnagyobb rejtély, misztikum és misztérium. Joggal nevezhetjük a Szent Grál fogalomkörébe tartozó legismertebb ereklyénknek. Nem véletlen, hogy a magyarság az elmúlt 1000 évben, azt megelőzően, és a mai napig is ragaszkodik hozzá. Az elmúlt évszázadok alatt egyetlen uralkodónak sem jutott eszébe egy másik, feltűnőbben cicomázott koronára lecserélni. A Szent Korona valódi jelentősége nem a rajta található arany és drágakövek értékében keresendő. A XVII-XVIII-XIX. szd-i külföldi metszetek ábrázolásain a Föld egyértelműen a magyar Szent Koronával van megkoronázva. Ez az egész emberiség, az egész földi világ fölötti uralmat, a Szent Korona által az emberiség beavatását jelenti.
A Szent Korona Magyarország igazi uralkodója. Istentől eredő szentséggel rendelkezik.
Jézus egyszer visszatér, elfoglalja trónját és királyságának nem lesz vége. Független ez attól, hogy az adott történelmi pillanatban milyen politikai szándék érvényesül, mert az isteni folyamatosság töretlen.
Anglia:
Magyar Nagylexikon: "A legkorábbi angol koronázási szertartás több, mint 1000 évre tekint vissza, az angol király még sisakot kapott korona helyett."
Grandpierre Attila: "....az angol korona az i.sz. VIII. századbeli harci sisakból fejlődött keresztpántos koronává a XV. szd-ra, a magyar korona mintáját követve."
Hun madaras korona: A fent említett európai kort, illetve a "fejlett harci sisakos nyugatot" megközelítőleg 2000 évvel megelőző, hun királyi korona.
Ordosi hun arany korona az ie. V-III. szd-ból. Az arany abroncs 1022 gramm, a felsőrész 192 gramm. A türkiz madár feje és farka a hun király mozgásától billegett.

Elrabolt avar kincsek
Pap Gábor kutatásának eredményeként tudjuk, hogy őseink nem kalandozni és vért ontani mentek nyugatra. Azokat a kolostorokat keresték föl jogosan, ahol az elrabolt Atilla kincseket rejtegették. Szilveszter pápa nem ajándékba adta a magyarok részére a Szent Koronát. Őseink visszakövetelni mentek jogos tulajdonunkat a pápához.

Mátyás király
A habsburgok által ellopott Korona kiváltásáért Mátyás király 80.000 aranyat fizetett. Az ország lakossága a király felhívására minden segítséget, pénzt megadott ehhez. Abban a korban ez olyan hatalmas arany mennyiség volt, melyet együtt soha nem látott az akkori világ. Feltételezések szerint olyan összegről van szó, mellyel Mátyás felvásárolhatta volna szinte egész Nyugat Európát. Ez a történelmi tény is bizonyítja, hogy még 500 évvel ezelőtt is, a magyar király és a magyar királyság volt a leggazdagabb egész Európában.
Egyszerű koronáért egy király sem áldozott volna ekkora összeget. A világ többi cicomás, drágaköves koronájának összértéke, minden ékkövével együtt sem ér ennyit.

USA
A Szent Korona őrzése a legtitkosabb és legvédettebb amerikai katonai bázison, Fort Knox-ban történt.
Az amerikai kormány 1951-ben különleges jogállású tárgynak nyilvánította a Szent Koronát. A State Departement 1965. évi hivatalos nyilatkozata szerint a Koronát ,,úgy kezelik, mint a magyar nép speciális státusban lévő tulajdonát, amely az Egyesült Államok hatóságainál van letétben".

Vance külügyminiszter idézte beszédében Carter elnöknek Losonczi Pálhoz, az elnöki tanács elnökéhez intézett levelét, amely szerint büszkeséggel adja vissza "Magyarország népének ezt a felbecsülhetetlen értékű kincset, amelyet megóvni a második világháború szörnyű pusztítása óta az Egyesült Államok számára megtiszteltetés volt."

Dobozán az USA-ból történő hazaszállításakor a szöveg a következő volt: Sugárzásveszély, nem azonosítható repülő tárgy.
Repülő Korona: A magyar hagyomány szerint angyalok repítette Korona, "aki" saját maga választ királyt úgy, hogy "rászáll" az alkalmas jelölt fejére.
Az USA-ból történő hazaszállításakor a korona egyik amerikai hazakísérőjének szavai:
"A Magyar Szent Korona az minden, az egész világnak meg kell hajtani előtte a fejét."
Az amerikai kísérők azt is elmondták, hogy pontosan tudják, hogy:
A VILÁGBÉKE FELTÉTELE A MAGYAR SZENT KORONA

Szakrális királyság
A Magyar Királyságot hivatalosan és jogilag kizárólag a nép szüntetheti meg népszavazás, ill. törvényhozás útján. Ez a mai napig törvényesen nem következett be.
Az utolsóként megkoronázott IV. Károly nem mondott le és megfogalmazása szerint "elfogadja azt az államformát, amit a magyarok akarnak és visszalép az ügyek vitelétől." Ausztria ezek után köztársaság lett, így Magyarországra visszaszállt a szabad királyválasztás joga. Magyarország hivatalos formája ez alapján még jelenleg is királyság annak ellenére, hogy a hivatalos fórumok erről hallani sem akarnak.
A szakrális királyság megszűnésével a szakralitást a Szent Koronára ruházták.
1920-ban a Nemzetgyűlés közfelkiáltással hozta a következő határozatot:
"A Magyar Királyság alkotmánya a Szent Korona!"
Ezt követően 1926-ban az ország vezetése azok kezébe került, akik sem akkor, sem most nem fogadják el azt, hogy kisebbségként élnek Magyarországon.
A Szent Korona királyságának megszűnése óta, folyamatos az idegen elnyomás és az idegen hatalmak uralma.
Földi ember nem változtathatja meg az égi törvényt, ezért törvénytelen minden eddigi kommunista államforma, melyet az országra ez idáig ráerőszakoltak.
A jelenlegi törvénytelen privatizációk megsértik a Szent Korona tant, létrejöttük a magyar jog szerint semmis, a javak kártérítés nélkül visszaszerezhetők.
A Szent Korona jogainak helyreállításával, ismét magyar föld lenne minden elcsatolt terület és Jeruzsálem is, mivel Jeruzsálem II. András király uralkodásától a XX. szd. elejéig, IV. Károly uralkodásáig (kb. 800 év) a mindenkori magyar királyság, a Szent Korona területe alá tartozott.

Koronázás alatti jelek
A Szent Korona minden koronázás alatt és azt követően, égi jelekkel tudatta, hogy a koronázott király uralkodása alatt milyen sors vár a nemzetre.

Alkalmas király, Fénykorona
Koronázáskor a Koronából abban az esetben, ha megfelelő magyar király került trónra, külső energiaforrás igénybe vétele nélkül fény szabadult fel, mely beragyogta a királyt, a koronázó templomot és környezetét.
Révai Péter koronaőr (1613):
Angyali Koronának, Szent Csillagnak nevezi koronázás közbeni ragyogása, sugárzása, fényessége miatt.  


Szent László király

Alkalmatlan király koronázása
- 1563-ban Miksa koronázását követően, Pozsony nagy része leégett.

- Vencel és Ottó koronázását követően az őket koronázó érsekek még aznap meghaltak.
Ez a jövőre vonatkozóan óriási figyelmeztetés volt.

- Szapolyai János fejéről a koronázást követő vacsorán többször, magától lerepült a Korona. Alig bírták visszahelyezni, ugyanis az országnak vele egy időben volt már érvényesen koronázott királya.

- A habsburgok a királyi címre való alkalmatlanságuk miatt, egészségkárosodást szenvedtek a koronázás során, melyet utódaik az öröklések által a mai napig is, genetikailag visznek tovább. Egyértelmű jele ez a Szent Koronához való illetéktelen viszonynak, annak, hogy semmilyen kapcsolat nem fűzi őket a Szentséghez. Ez mindenki számára felhívás és figyelmeztetés, hogy ez által a jövőben is alkalmatlanok az ország irányítására és vezetésére.

- Az utolsó "magyar" királyt, a habsburg IV. Károlyt megkoronázva, döbbenetes "égi" üzenetek jelezték az új király alkalmatlanságát és a világban elkövetkezendő borzalmakat. A Mátyás templom hatalmas csillárja leszakadt, mikor a megkoronázott uralkodó kilépett alóla. A függönyök kigyulladtak, a zászló beakadt és darabokra szakadt. 3 napig elsötétült az ég, olyan ítéletidő tombolt, amiről az öregek azt mondták, hogy idős koruk ellenére még soha nem éltek meg ilyen vihart és azt gondolták, eljött a vég.
A király esküt tett, hogy megvédi az ország határait. Esküjét megszegte, idegen hazaárulóként a magyar nemzetet elárulta. Bekövetkezett az I. világháború és Trianonnal az ország feldarabolása. A bűnös hamarosan bekövetkező halálával fizetett.
IV. Károlyt az osztrák kultúrtörténész, Egon Friedell így jellemezte:
"Habsburg uralkodók....sora egy nullával végződött".

Ellenségeink félelme a Szent Koronától
- Hatásától II. József annyira félt, hogy nem merte magát megkoronáztatni, így maradt örökre "kalapos" király.

- Tiltott téma: A Szent Korona témaköre 1944. márc. 19. óta tabu témának számít. Hivatalos fórumokon nem beszélnek, nem írnak róla, nem oktatják az iskolákban, még művészettörténeti területen is hallgatnak róla.

- Jelenleg az Országházban egyik-másik sötét lelkű politikus félelmében igyekszik a lehető legtávolabbról elkerülni, véletlenül sem a közelében lenni.

- A háttérhatalom és elődeik évszázadok óta próbálják a teremtői erőt képcserékkel és egyéb aljas módokon, mindenféle trükkel hatástalanítani.

- Nincs még egy olyan korona a világon, mellyel annyit "bíbelődnének" és foglalkoznának a gonosz erők, mint a Szent Koronával.
Amennyiben csak egyszerű fizikai tárgyról lenne szó, abban az esetben értelmetlen lenne a koronatesten az eddigi sok hamisítás és az ezzel kapcsolatos állandó hazudozás.

Szent Korona szertartások

- 2000. december 25. Dobogókő.
Szent helyen (Föld szívcsakrájának középpontjában), Szent időben (Ezredfordulón, Karácsonykor, a Fény, Jézus születésnapján, Szent István koronázásának napján) történt a Szent Korona szertartás. A rendkívüli időjárási körülmények nagyon megnehezítették a szertartás helyének megközelítését és sötétben történő elhagyását is: fagyos, jeges, havas, sáros és meredek út, kidőlt fa,... A csodával határos módon senkinek semmilyen baja nem történt. A szertartást követően csodálatos gyógyulások következtek be. Az alábbi (szabad szemmel nem látható) Angyaljelenés (Angyalok hozta korona) itt került fotózásra.  

- Kossuth tér
A Szent Korona szertartásra a hivatalos engedélyeket megadták a térnek azon részére, mely pont szemben helyezkedik el a Koronával. A területfoglalási engedély ellenére a szertartást megelőző néhány nappal a kormány bejelentette, hogy pont azon a helyen szándékoznak korcsolyapályát felállítani, ahová a szertartásra az engedélyt korábban már kiadták. Ezt követően kissé távolabb, a Kossuth szobor előtt kellett a szertartást megrendezni.
Ebben és a következő néhány évben a korcsolyapályán a víz a több fokos mínuszok ellenére sem fagyott meg, mesterségesen kellett a vizet gépekkel jéggé fagyasztani.

- Atilla domb
2002-ben a szertartás ideje alatt egész Európán, így Magyarországon is óriási vihar söpört keresztül. Az Atilla dombot, a szertartás helyét a vihar elkerülte, mindössze néhány csepp eső esett, mely nem zavarta meg az eseményeket. Az óriási pusztítás, mely Európa más országaira nagy erővel lesújtott, a Kárpát-medencét megkímélte.

- 2006. Pünkösd, Erdély-Csíksomlyó-Szép Havas
Szent Koronával ábrázolt, aranyszállal szőtt, valódi ékkövekkel hímzett zászló szentelése.
A szertartás kezdetét követően hosszú időn át, csontig hatoló jeges, orkán erejű szél támadt. Az ég elsötétedett, beborult.
A szertartás alatt több, csodával határos jelenség történt. A Szent Lászlóhoz és Boldogasszonyhoz szóló ima alatt az üvöltő szél váratlanul megállt. A Himnusz kezdetekor a viharos szél fokozatosan megszűnt, az égen a sötét felhők kezdtek feloszlani, a Nap előbújt. A Himnusz végére beállt a szélcsend, a Nap felragyogott, a sötét felhők távoli tájakra tovább úsztak.
"A pünkösdi Szent Lélek megérkezett".

- 2007. március 14.
A 2006-os véres eseményeket követő évben a szertartás célja a március 15-i ünnepség békés kimenetele volt. Az ezt megelőző estén került sor a szertartásra. Az előző évi történések után komoly feszültségekre lehetett számítani. 15-én a tömeg provokálása számtalan módon megtörtént, mégsem sikerült semmilyen nagyobb bajt előidézni.
A szertartáson résztvevő szereplők között erős, bizalmi kapcsolat alakult ki. A 2007-es év az ország életében is, jellemzően egyre erősebb nemzeti összefogást, a magyarságtudat általi mind erősebb összefonódást hozta.

- Erdély-Székelykeresztúr
A Jézus kilátón építették fel a Szent Korona emelvényt. A szertartást megelőzően a környék teljesen kihalt volt, nem lehetett nagy tömegre számítani. A megfelelő időre azonban minden környező utcából emberáradat indult el a korona felé.
A Szent Korona egyértelmű igazolást adott arra, hogy az elszakított területeken élő magyarokat, a teljes nemzetet képes egy "fedél" alá összehozni.

A Szent Korona élő minőség

Szántai Lajos:
"A Szent Koronában Isten üzenete van bekódolva. ......van benne valami, ami örülni tud, szeretni tud..."

Szőnyi Bartalos Mária:
A Szent Koronát az Isten a saját teste helyett küldte a magyar népnek...."

Bunyevácz Zsuzsa:
"Okkal feltételezhetjük, hogy léteznie kell valahol egy olyan koronának, amelyiket a Grál királyok viseltek. Őket maga a Teremtő választotta a küldetésükre, így talán koronát is küldött nekik. Ha létezik ilyen, akkor az talán - a Frigyládához hasonlóan - isteni útmutatás alapján készült, és mivel magától az Istentől származott, szentnek kell tekintenünk. Keresünk hát egy Szent Koronát, amelyet az "Égből küldtek", és amely több szempontból is különbözik a világ összes koronájától."
Egyetlen egyet ismerünk, ez a magyar Szent Korona.
"....Olyan egyetemes jelképrendszerrel rendelkezik, amelyik alkalmassá teszi arra, hogy minden keresztény felett uralkodó Világ Királya Koronája legyen."
"Koronánk rendkívüli jellegét ...a Vatikán is elismeri."

Pap Gábor:
"Aki a Korona ügyében tisztán lát, az a Kárpát-medence összes többi kérdésében is tisztán lát. Aki a Kárpát-medence kérdéseiben tisztán lát, az Európa összes további kérdésében is tisztán lát. Aki Európa összes kérdésében tisztán lát, annak nem sok nyitott kérdése lehet a világról."

Prof. Shokotu Faisi japán történész leveléből a magyarokhoz:
"...Mi néhányan, japán őstörténeti kutatók abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar. A "Felkelő Nap" birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelem "karma" messzire sodort el...."

Padre Pio atya (1887-1968, teste épségben megmaradt) halálakor így nyilatkozott a magyarokról:
"Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

"EZ AZ ORSZÁG TOVÁBBRA IS REGNUM MARIANUM, AZAZ MÁRIA KIRÁLYSÁGA, TOVÁBBÁ A SZENT KORONA TANÚSÁGTÉTELE SZERINT JÉZUS KIRÁLYSÁGA, VALAMINT EBBŐL FAKADÓAN ISTEN KIRÁLYSÁGA IS."

Minden igaz szívű magyar amennyiben teheti, látogassa továbbra is a magyar Szent Koronát.
Minden fórumon fejezzük ki tiltakozásunkat a pénzes belépő miatt, jogunk van az ingyenes megtekintéshez.
A magyar Szent Korona, Jézus és közvetve a Teremtő, nem képezheti uzsora tárgyát!


2013. január 6.
"Mária Országa"
(Kovácsné Sós Enikő)

Honfitársunk küldte, köszönjük!

Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése